Publikacijos

Etninių tyrimų skyriaus publikacijos (2016–2023 m.)

2023 m. publikacijos

Monografija:

Šliavaitė, K., Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. (2023). Lietuvos valstybingumo atkūrimas tautinių mažumų perspektyvose: etniškumas, įtrauktis, pasirinkimai. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas/BALTO print. 268 p. ISBN 978-609-8324-03-7, eISBN 978-609-8324-04-4.


Mokslo publikacijos:

Avin, A, Pilarczyk-Palaitis A.  (2023). On the way to visibility: the process of creating a cultural memory of the genocide of Lithuanian Roma.// Journal of Baltic Studies.  2023, 54/1, p. 87-102. Prieiga: https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/01629778.2023.2153889

Šliavaitė K. (2023). Language, Religion, and Ethnicity-Making at Polish-language Schools in Lithuania.//Polish Sociological Review. Poland, Warsaw, Polish Sociological Association. 2023 (221)1. ISSN 1231-1413.

2022 m. publikacijos

Monografija:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. (2022). Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusaiVilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas/BALTO print,  260 p. ISBN 978-609-96239-8-6, eISBN 978-609-96239-9-3.

Mokslo publikacijos:

Warner-Søderholm, G., Blažytė, G., Minelgaite, I., Frederick Littrell, R. (2022). Ethnicity in management studies: to ask or not to ask, that is the question. Management : Journal of Contemporary Management Issues. 27 (2),  p. 41-59. 2022. Prieiga internete: https://hrcak.srce.hr/en/287102.

Марцинкявичюс, A. (2022). Профессор А. А. Сокольский – русский эмигрант из Литвы, переписавший историю флоридского «Санкт-Петербурга». Literatūra, 64 (2), p. 8–27.

2021 m. publikacijos

Mokslo publikacijos:
Dambrauskas, K. (2021). Re-interpretation of the Nationalism-Economy Nexus: Nation-State Building via Neoliberal Reforms During Post-Socialist Transformations in the Baltic States. //Filosofija. Sociologija. 32 (2), p. 141-149. 

Dambrauskas, K. , Baradziej, E(2021).  “Don’t tell me that I don’t exist”:The construction and practice of Macedonian national identity. //Anthropology of East Europe Review. 37 (1), p. 156-170. 

Frėjutė-Rakauskienė, M., Sasunkevich, O., Šliavaitė, K.  (2021). Polish Ethnic Minority in Belarus and Lithuania. Politics, Institutions, and Identiries. //Nationalities Papers, 49 (6), p. 1132 – 1149. (awarded by Huttenbach prize 2022 – https://www.asnconvention.com/asn-2022-awards).

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. (2021). Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų ažvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė//Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto leidykla. 91, p. 59-82. 

Blažytė, G.  Antunes, C. (2021). Mobility and Displacement in and around the Mediterranean: An Introduction.// Ler História. 78, p. 9-15.

Klumbytė, N., Šliavaitė K. (2021). Sovereignty and Political Belonging in Post-Soviet Lithuania: Ethnicity, Migration, and Historical Justice. //Journal of Baltic Studies. 52 (3), p. 437-454.

Marcinkevičius, A. (2021). Rusų etninės ir religinės tapatybės konstravimas Sąjūdžio laikotarpiu Kaune leistoje spaudoje rusų kalba. //Kauno istorijos metraštis. 19, p. 105-123. 

Pilinkaitė Sotirovič, V.,  Kontvainė, V. (2021). Lyčių lygybės politikos diskursai ir procesai savivaldoje: „gyvenimiškos būtinybės pas mus šiai dienai nėra”. //Viešoji politika ir administravimas. 20 (1), p. 58-69. 

Šliavaitė, K. (2021). Kalba, religija ir etniškumas mokyklose rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis Lietuvoje: įvairovės (ne)atpažinimo praktikos. //Filosofija. Sociologija. 32 (2), p. 133-140. 

2020 m. publikacijos

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G.,  Frėjutė-Rakauskienė, M., Pilinkaitė Sotirovič, V. (2020).  Policy and media discourses on refugees in Lithuania: shaping the boundaries between host society and refugees. //OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos,1(29), p. 7-30. 

Dambrauskas, K. (2020)Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste. //Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 28-45. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   ISSN 2029-963X,  eISSN 2424-497X.

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2020). Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos. //Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas. 11 (2), p. 31-53. 

Frėjutė-Rakauskienė, M.  (2020). Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais. //Informacijos mokslai.  8, p. 29-45. 

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2020). Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005-2017 metais.// Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 46-64. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   iSSN 2029-963X, eISSN 2424-497X.

Marcinkevičius, A. (2020). Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys.//Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2 (30), p. 61-81. 

Šliavaitė, K. (2020). Memory, identity and schooling: diverging and overlapping narratives about World War II and its outcomes at the schools with Russian as the language of instruction in Lithuania.//Journal of Baltic Studies. 51 (4), p. 533-551.

2019 m. publikacijos

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G., Žibas, K. (2019). Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices.// Transfer:  European Review of Labour and Research. 25 (1), p. 113-119. 

Dambrauskas, K.  (2019). Reducing prejudice through biased group contact? //Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 18,  p.  112-121. 

Marcinkevičius, A. (2019). Vasario 16-osios valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: Jono Tatarincevo šeimos istorija.//Kauno istorijos metraštis. 17, p. 97–116.

Šliavaitė, K. (2019). „Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai“.// Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. 10 (2), p. 31-58. 

2018 m. publikacijos

Monografija:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. 2018. Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G. 2018. Contextual factors of family reunification and social adaptation. //CROMA, Contemporary Research on Organization Management and Administration. 6 (1), p. 53-64. 

Blažytė, G., Žibas, K. 2018. Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania. //Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M. 2018. Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje Lietuvoje. //Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija, 29 (4), p. 239-245. 

Marcinkevičius, A. 2018. Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalba.// Filosofija. Sociologija. 29 (4), p. 246–252. 

Pilinkaitė Sotirovič, V. 2018.  Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas. //Informacijos mokslai.  81, p. 78-91. 

Šliavaitė, K. 2018.  Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys.// Kultūra ir visuomenėSocialinių tyrimų žurnalas. 9 (2), p. 37-60. 

2017 m. publikacijos

Mokslo publikacijos:

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, G., Littrel, R.F. (2017). Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of Lithuania. //Pedagogika. 128 (4), p. 20-38. 

Dambrauskas, K. (2017). Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU Accession. //Intersections.East European Journal of Society and Politics. 3 (4), p. 66-86. 

Klumbytė, N. 2017. Bipolinio istorinio teisingumo struktūros ir politinė atskirtis. Lietuvos rusakalbių prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos ir Rusijos istorijos politikos kontekste. //Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2 (41 ), p. 137-168.

Марцинкявичюс, А. (2017).  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики Литвы. //Этнографическое обозрение. 2, c. 39–53. 

Pilinkaitė SotirovičV., Vaigė, L. (2017). Challenges for preventing violence against women in LithuaniaFilosofija. Sociologija. 28 (4), p. 268-276.  

Šliavaitė, K. (2017). Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainų. //Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 17 (26),  p. 99-123. 

Žibas, K., Lekavičiūtė, E. (2017). Darbo migracijos procesai L:ietuvoje. Lietuvos socialinė raida: darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 6,  p. 54-70. ISSN 2029-963X.

Žibas, K., Platačiūtė, V. (2017). Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas. //OIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 1-2 (23-24), p. 9-24. 

2016 m. publikacijos

Monografija:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I. (2016). Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Mokslo studijos dalis:

Petrušauskaitė, V., Žibas, K. (2016).  4 skyrius. Gyventojų etninių struktūrų sociodemografinės ir regioninės diferenciacijos//Lietuvos demografinė  kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. 2016.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus, p. 108-134. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis). ISBN 978-609-467-254-5, ISBN 978-609-467-254-5-8.

Mokslo publikacijos:

Blažytė, G., Pilinkaitė Sotirovič, V., Žibas, K. (2016). Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakantumo ir socialinės distancijos stebėsena. //Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2016). Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijos.// Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 16 (25), p. 91-126. 

Frėjutė-Rakauskienė,  M. (2016). Recenzija V. Čiubrinsko, D. Daukšo, J. Kuznecovienės, L. Labanausko, M. Taljūnaitės mokslo studijai „Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“.// Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 16 (25), p. 197-201. 

Frėjutė-Rakauskienė,  M.Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K. (2016). Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektai. //Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius, A. (2016). Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenys.// Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 1(21), p. 15–28. 

Accessibility Toolbar