Publications

Publications of the Department of Ethnic Studies (2016–2024)

Published in 2024

Monographs and book chapters:

Pilinkaite Sotirovic, Vilana & Blazyte Giedre. (2024). What Makes Academia (Un)Safe: Experiences, Observations and Consequences of Gender-Based Violence in Different Stages of Individual Researchers’ Career in Limante, A., Tereskinas, A., Vaiciuniene, R. (eds) Gender-Based Violence and the Law: Global Perspectives and Eastern European Practices. Routledge: London, New York. P.  206-232. ISBN 978-1-46934-8.
https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003391937-14/makes-academia-un-safe-vilana-pilinkait%C4%97-sotirovi%C4%8D-giedr%C4%97-bla%C5%BEyt%C4%97?context=ubx&refId=becfd076-9fc2-4447-b225-11c086dd0044

Articles:

Anzhela Popyk, Magdalena Lesińska & Karolis Dambrauskas (2024). The evolution of post-accession diasporas and diaspora policies after 2004: a comparative analysis of Poland and Lithuania. Journal of Baltic Studies, 55 (1), p. 69-90.

Moura, T., Mehaffey, R., Lubbock, A., Pilinkaite Sotirovic, V., Kirchengast, A., Carmo, M., Rolino, T., Deriu, M., Santoro, A., Jankauskaite, M., Mascarenhaset, M. (2024).  Engaged Fatherhood and New Models of “Nurturing Care”: Lessons Learnt from Austria, Italy, Lithuania and Portugal. Gender, Work & Organization, p. 1–18.

Vilana Pilinkaite Sotirovic, Anke Lipinsky, Katarzyna Struzinska, Katarzyna Struzińska, Beatriz Ranea Triviño. (2024).  You Can Knock on the Doors and Windows of the University, but Nobody Will Care: How Universities Benefit from Network Silence around Gender-Based Violence. Social Science. MDPI, Switzerland. 2024, 13 (4), p. 1-18.  ISSN: 2076-0760.

Stumbrienė, D., Jevsikova, T., Kontvainė, V.  (2024). Key factors influencing teachers’ motivation to transfer technology-enabled educational innovation. Education and Information Technologies. 2024, p. 1697-1731. Springer leidykla.

Published in 2023

Monograph:

Šliavaitė, K., Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A. (2023). Lietuvos valstybingumo atkūrimas tautinių mažumų perspektyvose: etniškumas, įtrauktis, pasirinkimai. Vilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas/BALTO print. 268 p. ISBN 978-609-8324-03-7, eISBN 978-609-8324-04-4.

Articles:

Avin, A, Pilarczyk-Palaitis A. (2023). On the way to visibility: the process of creating a cultural memory of the genocide of Lithuanian Roma. Journal of Baltic Studies.  2023, 54/1, p. 87-102. https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/01629778.2023.2153889

Šliavaitė K. (2023). Language, Religion, and Ethnicity-Making at Polish-language Schools in Lithuania.//Polish Sociological Review. Poland, Warsaw, Polish Sociological Association. 2023 (221)1. ISSN 1231-1413.

Published in 2022

Monograph:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K.  (2022). Etniškumo ir religijos sąveika kintančiuose istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose: Lietuvos lenkai ir rusaiVilnius: Lietuvos socialinių mokslų centras, Sociologijos institutas/BALTO print,  260 p. ISBN 978-609-96239-8-6 (spausdintinis), ISBN 978-609-96239-9-3 (internete).

Articles:

Warner-Søderholm, G., Blažytė, G., Minelgaite, I., Frederick Littrell, R. (2022). Ethnicity in management studies: to ask or not to ask, that is the question. Management : Journal of Contemporary Management Issues. 27 (2),  p. 41-59. 2022. https://hrcak.srce.hr/en/287102.

Марцинкявичюс, A.  (2022). Профессор А. А. Сокольский – русский эмигрант из Литвы, переписавший историю флоридского «Санкт Петербурга»Literatūra. 64 (2), p. 8–27.

Published in 2021

Articles:

Dambrauskas, K.  (2021). Re-interpretation of the Nationalism-Economy Nexus: Nation-State Building via Neoliberal Reforms During Post-Socialist Transformations in the Baltic States. Filosofija. Sociologija. 32 (2), p. 141-149. 

Dambrauskas, K. , Baradziej, E (2021).  “Don’t tell me that I don’t exist”:The construction and practice of Macedonian national identityAnthropology of East Europe Review37 (1), p. 156-170. 

Frėjutė-Rakauskienė, M., Sasunkevich, O., Šliavaitė, K.  (2021). Polish Ethnic Minority in Belarus and Lithuania. Politics, Institutions, and IdentiriesNationalities Papers, 49 (6), p. 1132 – 1149. (awarded by Huttenbach prize 2022 – https://www.asnconvention.com/asn-2022-awards).

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A.  (2021). Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų ažvalga, spaudos ir interviu duomenų analizėInformacijos mokslai. Vilniaus universiteto leidykla. 91, p. 59-82. 

Blažytė, G.  Antunes, C. (2021). Mobility and Displacement in and around the Mediterranean: An IntroductionLer História. 78, p. 9-15.

Klumbytė, N., Šliavaitė K. (2021). Sovereignty and Political Belonging in Post-Soviet Lithuania: Ethnicity, Migration, and Historical Justice. Journal of Baltic Studies. 52 (3), p. 437-454.

Marcinkevičius, A. 2021. Rusų etninės ir religinės tapatybės konstravimas Sąjūdžio laikotarpiu Kaune leistoje spaudoje rusų kalba. Kauno istorijos metraštis. 19, p. 105-123. 

Pilinkaitė Sotirovič, V.,  Kontvainė, V.  (2021). Lyčių lygybės politikos diskursai ir procesai savivaldoje: „gyvenimiškos būtinybės pas mus šiai dienai nėra”. Viešoji politika ir administravimas. 20 (1), p. 58-69.

 

Šliavaitė, K.  (2021). Kalba, religija ir etniškumas mokyklose rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis Lietuvoje: įvairovės (ne)atpažinimo praktikos. Filosofija. Sociologija. 32 (2), p. 133-140. 

Published in 2020

Articles:

Blažytė, G.,  Frėjutė-Rakauskienė, M., Pilinkaitė Sotirovič, V.  (2020).  Policy and media discourses on refugees in Lithuania: shaping the boundaries between host society and refugeesOIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos,1(29), p. 7-30. 

Dambrauskas, K.  (2020). Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste.  Lietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 28-45. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   ISSN 2029-963X,  eISSN 2424-497X.

Frėjutė-Rakauskienė, M.  (2020). Etninių mažumų grupių religinės organizacijos Lietuvoje: etninio ir religinio identiteto aspektai ir jų sąsajos. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas. 11 (2), p. 31-53. 

Frėjutė-Rakauskienė, M.  (2020). Reali ar sukurta?: „pabėgėlių krizės“ vaizdavimas Lietuvos spaudos diskurse 2015–2017 metais. Informacijos mokslai.  8, p. 29-45. 

Frėjutė-Rakauskienė, M.  (2020). Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje 2005-2017 metaisLietuvos socialinė raida. Socialinių ir etninių mažumų grupių įtrauktis Lietuvoje. Nr. 9.  P. 46-64. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.   iSSN 2029-963X, eISSN 2424-497X.

Marcinkevičius, A.  (2020). Rusų kilmės Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos ryšiai su rusų diaspora JAV: individualios patirtys. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2 (30), p. 61-81. 

 

Šliavaitė, K. (2020). Memory, identity and schooling: diverging and overlapping narratives about World War II and its outcomes at the schools with Russian as the language of instruction in Lithuania. Journal of Baltic Studies. 51 (4), p. 533-551.

Published in 2019

Articles:

Blažytė, G., Žibas, K.  (2019). Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices. Transfer:  European Review of Labour and Research. 25 (1), p. 113-119. 

Dambrauskas, K.  (2019). Reducing prejudice through biased group contact? Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 18,  p.  112-121. 

Marcinkevičius, A. (2019). Vasario 16-osios valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: Jono Tatarincevo šeimos istorijaKauno istorijos metraštis. 17, p. 97–116.

Šliavaitė, K.  (2019). „Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai“ Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. 10 (2), p. 31-58. 

Published in 2018

Monograph:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Klumbytė, N., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K.  (2018). Socialinis ir istorinis teisingumas daugiaetninėje Lietuvos visuomenėje: sampratos, patirtys ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/BALTO print,  320 p. ISBN 978-609-8193-19-0.

Articles:

Blažytė, G. (2018). Contextual factors of family reunification and social adaptation. CROMA, Contemporary Research on Organization Management and Administration. 6 (1), p. 53-64. 

Blažytė, G., Žibas, K. (2018). Refugee integration. policies and practices: legislative developments and NGO initiatives as the response to relocation and resettlement in Lithuania. Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations since 2015, p. 107-127. Leidėjas: BSF (Latvija); FEPS (Belgija). ISBN 978-2-930769-08-0.

Frėjutė-Rakauskienė, M. (2018). Socialinio teisingumo aspektai rusų etninės grupės pilietinėje veikloje LietuvojeFilosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija, 29 (4), p. 239-245. 

Marcinkevičius, A. (2018). Holokaustas kaip istorinio teisingumo diskurso konstravimo aspektas Lietuvos spaudoje lietuvių ir rusų kalbaFilosofija. Sociologija. 29 (4), p. 246–252. 

Pilinkaitė Sotirovič, V. (2018).  Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijasInformacijos mokslai.  81, p. 78-91. 

Šliavaitė, K. (2018).  Ar galimas neoliberalus socialinis teisingumas? Lietuvos mokyklų tinklo optimizavimo interpretacijos ir patirtys. Kultūra ir visuomenėSocialinių tyrimų žurnalas. 9 (2), p. 37-60. 

Published in 2017

Articles:

Minelgaitė Snæbjörnsson, I., Blažytė, G., Littrel, R.F. (2017). Ethnicity and occupational differences in culturally transforming homogenous culture: case of LithuaniaPedagogika. 128 (4), p. 20-38. 

Dambrauskas, K. (2017. Minority Response to Ethnic Democracy: Poles in Lithuania after EU AccessionIntersections.East European Journal of Society and Politics. 3 (4), p. 66-86.

 

Klumbytė, N. (2017). Bipolinio istorinio teisingumo struktūros ir politinė atskirtis. Lietuvos rusakalbių prisiminimai apie Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos ir Rusijos istorijos politikos konteksteSociologija. Mintis ir veiksmas. 2 (41 ), p. 137-168.

 

Марцинкявичюс, А. (2017).  Интеграция этнических меньшинств в контексте современной этнополитики ЛитвыЭтнографическое обозрение. 2, c. 39–53. 

Pilinkaitė SotirovičV., Vaigė, L. (2017). Challenges for preventing violence against women in LithuaniaFilosofija. Sociologija. 28 (4), p. 268-276.  

Šliavaitė, K.  (2017). Dovanos mokytojams Lietuvos mokyklų bendruomenėse: tarp bendruomeniškumo kūrimo ir mainųLietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 17 (26),  p. 99-123. 

Žibas, K., Lekavičiūtė, E. (2017). Darbo migracijos procesai L:ietuvoje. Lietuvos socialinė raida: darbo rinkos pokyčiai: problemos ir galimybės. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Nr. 6,  p. 54-70. ISSN 2029-963X.

Žibas, K., Platačiūtė, V. (2017). Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimasOIKOS. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 1-2 (23-24), p. 9-24. 

Published in 2016

Monograph:

Frėjutė-Rakauskienė, M., Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K., Šutinienė, I.  (2016). Etniškumas ir identitetai Pietryčių Lietuvoje: raiška, veiksniai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras/Vaibra, 224 p. ISBN 978-9955-531-57-9.

Study:

Petrušauskaitė, V., Žibas, K. (2016).  4 skyrius. Gyventojų etninių struktūrų sociodemografinės ir regioninės diferenciacijos//Lietuvos demografinė  kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai. 2016.  Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas/Versus Aureus, p. 108-134. ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis). ISBN 978-609-467-254-5, ISBN 978-609-467-254-5-8.

Articles:

Blažytė, G., Pilinkaitė Sotirovič, V., Žibas, K. (2016). Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakantumo ir socialinės distancijos stebėsenaLietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016, p. 109-124. ISBN 978-9955-531-58-6.

Frėjutė-Rakauskienė, M.  (2016). Etninių grupių pilietinė mobilizacija Pietryčių Lietuvoje: baltarusių, lenkų ir rusų savanoriškos organizacijosLietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. Lietuvos istorijos institutas, 16 (25), p. 91-126. 

Frėjutė-Rakauskienė,  M.  (2016). Recenzija V. Čiubrinsko, D. Daukšo, J. Kuznecovienės, L. Labanausko, M. Taljūnaitės mokslo studijai „Transnacionalizmas ir nacionalinio identiteto fragmentacija“. Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 16 (25), p. 197-201. 

Frėjutė-Rakauskienė,  M.Marcinkevičius, A., Šliavaitė, K.  (2016). Etninių mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinės padėties aspektaiLietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Lietuvos socialinių tyrimų centras, p. 85-108. ISBN 978-9955-531-58-6.

Marcinkevičius, A.  (2016). Antrojo pasaulinio karo laikotarpio rusų kilmės išeiviai iš Lietuvos: socialinio ir kultūrinio portreto metmenysOikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 1(21), p. 15–28.